Darmowy katalog stron prywatnych i firmowych

Lexico Legal Group Kancelaria Radców Prawnych

Strona poświęcona kancelarii radców prawnych w Wałbrzychu. Obszar działań firmy to:


Prawo cywilne
postępowania spadkowe (zachowek, dział spadku)
prawo umów (opiniowanie i redagowanie umów, regulaminów, roszczenia z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów)
czyny niedozwolone (zadośćuczynienie i odszkodowanie za wyrządzoną szkodę)
własność i inne prawa rzeczowe (zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, bezumowne korzystanie z rzeczy, służebności)
bezpodstawne wzbogacenie

Prawo rodzinne
rozwody
dział majątku
alimenty
władza rodzicielska
kontakty z dziećmi
ustalenie ojcostwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
roszczenia związane z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę
roszczenia związane z dyskryminacją i mobbingiem w pracy
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za zaległy urlop
zakaz konkurencji i umowy lojalnościowe
czas pracy i nadgodziny
ustalenie choroby zawodowej i dochodzenie roszczeń majątkowych
uprawnienia rodzicielskie
odwołania od decyzji ZUS

Prawo karne, karnoskarbowe i wykroczeniowe
reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
reprezentacja oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym
reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwa w odbywaniu kary)

Prawo handlowe
prawo spółek handlowych (tworzenie, transformacja, likwidacja spółek)
prawo przedsiębiorców (zezwolenia, koncesje, kontrole firm)
czyny nieuczciwej konkurencji
umowy gospodarcze (opiniowanie i redagowanie umów, regulaminów, roszczenia z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów)
postępowania insolwencyjne (upadłościowe i restrukturyzacyjne)

Prawo administracyjne i podatkowe
reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
uzyskiwanie koncesji i zezwoleń
roszczenia cywilne związane z wykonywaniem władzy publicznej
zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terytorium RP
doradztwo w zakresie zamówień publicznych
reprezentacja w postępowaniach podatkowych

Szczegóły strony www.lexicolegal.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »